Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 

Alapszabály

  

 

Budapesti Gazdaságfejlesztési Egyesület

 

Alapszabálya

(egységes szerkezetben)

 

I. fejezet

 

Az Egyesület jogállása 

 

1.)     Az Egyesület neve:

Budapesti Gazdaságfejlesztési Egyesület (rövidített nevén: BGE)

 

2.)     Székhelye:

1116 Budapest, Krisztina körút 99.

 

3.)     Jogállása:

Az Egyesület jogi személy (társadalmi szervezet), vállalkozások és más szervezetek önkéntes úton szerveződött független érdekegyeztető-, érdekképviseleti- és szolgáltatási feladatokat ellátó szervezete.

 

4.)     Az alapítás időpontja:

1990. június 27.

 

II. fejezet

 

Az Egyesület célja és fő feladatai

 

Az Egyesület tevékenységi köre jogállásához igazodik: 

-          közreműködik a piac építésében, etikai normáinak kialakításában és azok betartásában,

-          a budapesti érdekképviselet ellátása mellett országos szinten is képviselheti tagjai érdekeit,

-          ellátja tagjai gazdasági érdekképviseletét,

-          közvetíti tagjai részére a gazdaságot érintő jogalkotás terén történő fejleményeket, visszacsatolja az ezekkel kapcsolatos érintett észrevételeket,

-          megismerteti a vállalkozókat az egyes külföldi jogoknak a nemzetközi piaci kapcsolatokat és a gazdálkodást szabályozó rendelkezéseivel, folyamatosan tájékoztatja őket e joganyag változásairól, szükség esetén a hatályos külföldi jog tartalmát illetően eseti felvilágosítást nyújt,

-          segíti a vállalkozásokat a hazai és külföldi, elsősorban Európai Uniós támogatási források megismerésében és elérésében, 

-          részt vesz a Főváros idegenforgalmi fejlesztésében, közreműködik az ezzel kapcsolatos teendők szervezésében és koordinálásában,

-          tagjai igénye szerint kiépíti a hazai és nemzetközi szolgáltatások körét, különös tekintettel az Európai Uniós csatlakozással járó koordinációs igények kielégítésére,

-          tagjai érdekében kapcsolatot tart fenn a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamarával,

-          tagjai belföldi gazdálkodói tevékenységének elősegítése érdekében igény szerinti tanácsadói szolgáltatást nyújt, oktatási és továbbképzési feladatokat lát el. Szervezi és biztosítja tagjai részére a gazdasági információk minél szélesebb körű elérhetőségét a kapcsolatrendszerén keresztül megszervezhető minden információs bázissal, továbbá tagjairól az alapvető információkat folyamatosan eljuttatja a partnereihez. 

 

III. fejezet

 

Az Egyesület tagjai

 

1.)     Az Egyesület tagjai lehetnek mindazok a természetes személyek, egyéni vállalkozók, továbbá jogi személyek és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek, akik, illetve melyek az Egyesület céljával egyetértenek, az Alapszabály rendelkezéseit kötelezőnek ismerik el és tagdíjfizetési kötelezettségüknek eleget tesznek.

 

Az Egyesületbe belépni kívánó tagok felvételéről az Elnökség határoz.

 

A tagok jogosultak a Közgyűlésen részt venni, szavazni, indítványokat és javaslatokat előterjeszteni, választók és választhatók.

 

A tagsági jogviszony megszűnik, amennyiben a tag meghal, illetve jogutód nélkül megszűnik, az Egyesületből kilép, illetve amennyiben tagdíjfizetési kötelezettségének nem tesz eleget.

A kilépési szándékot a naptári év vége előtt legalább 3 hónappal írásban kell bejelenteni és a tagsági viszony ebben az esetben a naptári év utolsó napján szűnik meg.

 

2.)     A tagok a – Tagdíj szabályzat által megállapított – tagdíjat minden év szeptember hó 30. napjáig köteles megfizetni.

 

IV. fejezet

 

Az Egyesület vezető szervei

 

1.)     Közgyűlés

1.1       Az Egyesület legfőbb szerve a Közgyűlés. A Közgyűlés a tagok több mint felének jelenléte esetében határozatképes. A Közgyűlést az Elnökség hívja össze. A Közgyűlésre minden tagot a napirend közlésével kell meghívni úgy, hogy a meghívók elküldése és a Közgyűlés napja között legalább 15 nap időköznek kell lennie. Évente egyszer rendes Közgyűlést kell tartani. Rendkívüli Közgyűlést kell tartani – a rendes Közgyűlésre előírt 15 napos időköz megtartása mellett -, ha a tagok egyharmada azt igényli, vagy az Elnökség azt szükségesnek tartja.

1.2       A Közgyűlés határozatát – a jelen Alapszabályban meghatározott kivételekkel - egyszerű szótöbbséggel, nyílt szavazással hozza. A Közgyűlés a tisztségviselőket titkos szavazással választja meg.

A határozathozatalban nem vehet részt az a személy, akinek közeli hozzátartozója (Ptk. 685. § b) pont), élettársa a határozat alapján

a.)     kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy

b.)     bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt.

Kizárólag a Közgyűlés hatáskörébe tartozik:

 

a)       az Alapszabály és egyéb Egyesületi szabályzatok (Etikai-, Tagdíj és egyéb) megállapítása és módosítása,

b)       a tisztségviselők megválasztása, visszahívása, a díjazás és a költségtérítés megállapítása,

c)       az éves költségvetés megállapítása,

d)      a számviteli törvény szerinti beszámoló elfogadása,

e)       az Elnökség éves beszámolójának elfogadása.

f)        az Egyesület feloszlásának, más egyesülettel való egyesülésének, illetve érdekképviseleti szervezetek szövetségébe való belépésnek a kimondása,

g)       a tagdíj megállapítása és módosítása,

h)       szakbizottságok létrehozatala,

i)         minden olyan kérdés, amelyet az Egyesület Elnöksége a Közgyűlés elé utal.

 

A 12. a.), c.), d.) és e.) pontokban foglalt döntések meghozatalához, valamint az

Elnökség visszahívásához a tagok összessége kétharmadának szavazata (minősített

többség) szükséges.

1.3.     Ha a Közgyűlés nem volt határozatképes, az emiatt megismételt Közgyűlés az eredeti napirendben szereplő ügyekben a jelenlévők számától függetlenül határozatképes. Erre a körülményre a tagokat már a meghívóban figyelmeztetni kell. A megismételt Közgyűlést az eredeti - határozatképtelenség miatt elmaradt - Közgyűlés időpontját követően 8 napon belüli időpontra kell összehívni, amely időpontot az eredeti Közgyűlés meghívójában is meg kell jelölni.

 

1.4.     A Közgyűlésről jegyzőkönyvet kell felvenni. A jegyzőkönyvben rögzíteni kell a határozathozatal helyét és az időpontot, a megjelentek nevét, a napirendet, az elnöknek az ülés összehívására vonatkozó esetleges észrevételeit, a határozati javaslatokat, a meghozott határozatokat szó szerint, és azok hatályát, idejét, a mellette és ellene szavazók arányát, valamint a jelenlévők észrevételeit.

 

A jegyzőkönyveket a levezető elnök, a jegyzőkönyvvezető és a hitelesítő írják alá. Az eredeti példányt az Egyesület irattárában kell őrizni. A közgyűlési határozatokról nyilvántartást kell vezetni ”Határozatok tára” címmel, amely tartalmazza a hozott határozatok tartalmát, idejét, hatályát, valamint a mellette és ellene leadott szavazatok számarányát.

 

1.5.     A közgyűlési határozatokat az Egyesület elnöke a jelenlévő érintettekkel szóban, a távollevőkkel a határozathozatalt követő 15 napon belül írásban közli, valamint gondoskodik a határozatoknak az Egyesület székhelyén történő kifüggesztéséről. Nagyszámú érintett esetén az Egyesület a döntést az írott sajtó útján is nyilvánosságra hozza.

 

Az Egyesületi működést és a szolgáltatások igénybevételének módját, a beszámolói közléseket az Egyesület a székhelyén történő kifüggesztéssel hozza nyilvánosságra.

 

1.6.     Az Egyesület megszűnése esetén – a hitelező kielégítése után megmaradó – egyesületi vagyonról az Egyesület Közgyűlése dönt.”

 

2.)     Elnökség

 

2.1.     Az Elnökség tagjait és az Elnökség elnökét 3 évi időtartamra a Közgyűlés választja. Az Elnökség 5 tagból áll.

Az Elnökség elnöke az Egyesület elnöke.

 

2.2.     Az Elnökség az Egyesület ügyintéző és képviseleti szerve. Hatáskörébe tartozik az Egyesület irányítása, vezetése, a Közgyűlés döntéseinek végrehajtása.

 

Az Elnökség feladatai különösen, de nem kizárólagosan:

 

a.)       biztosítja az Egyesület működésének törvényességét,

b.)       ellátja az Egyesület vezetésének operatív feladatait,

c.)       gondoskodik a tagság nyilvántartásáról, beszedi a tagdíjakat,

d.)      javaslatot tesz a Közgyűlésnek az egyesületi munka stratégiai döntéseihez,

e.)       javaslatot tesz az Egyesület éves munkatervére,

f.)        elősegíti a tagok jogainak érvényesülését, kötelezettségeinek teljesítését,

g.)       gondoskodik az üzleti könyvek vezetéséről,

h.)       gondoskodik az Egyesület iratainak őrzéséről és kezeléséről,

i.)         vezeti az Egyesület hazai és nemzetközi szakmai és kommunikációs

       kapcsolatait.

Két Közgyűlés közötti időben a fentieken túl - az Elnökség dönt minden olyan kérdésben, amely nem tartozik kizárólag a Közgyűlés hatáskörébe. Döntéseiről, intézkedéseiről a következő Közgyűlésen az Elnökség köteles beszámolni.

Az Elnökség jogosult az Egyesületet terhelő kötelezettségek és az Egyesületet megillető jogok vállalásáról - beszámolási kötelezettség mellett - dönteni.

2.3.     Az Elnökség minimum 3 tag jelenléte esetén határozatképes. Az Elnökség szükséghez képest - de évente legalább négyszer - tart ülést, melyet az Elnök hív össze. Az Elnökség ülésére minden tagot a napirend közlésével kell meghívni úgy, hogy a meghívók elküldése és az ülés napja között legalább 8 nap időköznek kell lennie.

Az Elnökség határozatát egyszerű többséggel, nyílt szavazással hozza.

A határozathozatalban nem vehet részt az a személy, akinek közeli hozzátartozója (Ptk. 685. § b) pont), élettársa a határozat alapján

a.)       kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy

b.)       bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt.

Az Elnök köteles az Elnökség által hozott döntések nyilvántartását naprakészen vezetni, mely nyilvántartásból megállapítható a döntés tartalma, időpontja és hatálya, a döntést támogatók és ellenzők számaránya.

Az Elnökség üléséről jegyzőkönyvet kell felvenni. A jegyzőkönyv tartalmára, aláírására, valamint az Elnökségi határozatok közlésére a IV. fejezet 1.4.-1.5. pontjaiban foglal rendelkezések irányadóak.

2.4.     Az Elnökség ügyrendjét maga határozza meg.

 

 

V. fejezet

Az Egyesület képviselete 

 

Az Egyesületet az elnök és egy elnökségi tag együttesen jegyzi oly módon, hogy nevüket az Egyesület kézzel, vagy géppel előírt, előnyomott, vagy nyomtatott neve alá írják.

 

Az Egyesület bankszámlája feletti rendelkezéshez az Egyesület elnökének és egy elnökségi tagnak az együttes aláírása szükséges.

 

A munkáltatói jogokat az Elnök gyakorolja.

 

 

VI. fejezet

 

Az Egyesület gazdálkodása

 

Az Egyesület tagdíjból és más bevételekből a társadalmi szervezetekre vonatkozó szabályok szerint gazdálkodik.

Az Egyesület által, saját gazdálkodása eredményeként szerzett vagyon az Egyesületet illeti.

 

VII. fejezet

Záró rendelkezések

 

A jelen Alapszabályban nem szabályozott kérdésekre egyrészt az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. tv., valamint a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. tv. rendelkezései, másrészt a később meghozandó közgyűlési határozatok az irányadóak.

 

 
 


1 - Translate
Statisztika

Online: 2
Összes: 496827
Hónap: 2949
Nap: 100